Karl Marx in Friedrich Engels: ‘Komunistični manifest’


DOWNLOAD


Komunistični manifest izpod avtorstva Karla Marxa in Friedricha Engelsa je prvič izšel v Londonu 21. februarja 1848 (v nemščini), izdala pa ga je skupina nemških političnih beguncev. V istem času je izšel v nemškem časopisu Deutsche Londoner Zeitung, ki je izhajal v Londonu. V angleščino ga je leta 1850 prevedla Helen Macfarlane. Med letoma 1872 in 1890 je bil manifest izdan večkrat, Marx in Engels pa sta za nekatere izdaje napisala pomembna dodatna uvodna besedila. Angleška izdaja iz leta 1888 velja za najpogosteje uporabljeno. Prvi slovenski prevod Manifesta je iz leta 1902 (Karl Linhart v Rdečem praporju), leta 1908 pa je založba Naprej manifest prvič izdala v knjižni obliki (avtor prevoda je podpisan z inicialkami M. J. Č.).

Uvodne misli k najnovejši slovenski izdaji Komunističnega manifesta Založbe Sanje, ki je izšla leta 2009y so prispevaliMladen Dolar, Slavoj Žižek, Jože Mencinger, Rajko Muršič ter pesnik Janez Ramoveš.

V ljubljanskem Mik­lošičevem parku (bivši Marx-Engel­sov park) je 13. Septem­bra 2009 potekala javna pred­stavitev nove knjižne izda­je najbolj pre­va­janega, pub­li­cir­anega in kon­tro­verznega političnega besedila vseh časov, Komun­ističnega mani­festa. Na njej so sode­lovali Sla­voj Žižek, Mladen Dolar, Rajko Muršič in Božid­ar Deben­jak, pogo­v­or pa je mod­eri­r­ala Tjaša Koprivec.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: